Alimentatie

Kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie wordt bepaald aan de hand van de leeftijd van de kinderen alsmede aan de hand van het netto besteedbaar gezinsinkomen. Hiervoor wordt de zogeheten Trematabel ‘eigen aandeel kosten kinderen’ gehanteerd. Het betreft een richtlijn die in opdracht van de rechtbanken in Nederland is opgesteld. Aan de hand van deze tabel worden de kosten van kinderen vastgesteld afhankelijk van het netto gezinsinkomen. Dit netto gezinsinkomen wordt uitgerekend op basis van het inkomen van de beide ouders ten tijde van de huwelijkse samenleving.

Voorbeeld gebruik behoeftetabel kinderalimentatie

De vrouw ontvangt een gemiddeld netto inkomen van € 2.500,00 per maand en de man een gemiddeld netto inkomen van € 3.000,00 per maand. Gezamenlijk hebben zij dus een netto inkomen van € 5.500,00.

Zij hebben samen twee kinderen; Saar is 9 jaar oud en Tim is 5 jaar oud.

In de eerste tabel dient het aantal kinderbijslagpunten te worden opgeteld. Saar heeft 2 punten en Tim 4 punten. In totaal 6 punten.

Vervolgens dient te worden gekeken bij de tabel voor 2 kinderen. Het eigen aandeel in de kosten van de kinderen die de ouders dienen te betalen, kan worden opgezocht door te kijken bij het gezamenlijk netto inkomen van € 5.500,00 en het puntenaantal 6. Op basis de tabel kan vervolgens worden vastgesteld dat de behoefte van de kinderen € 1.320,00 per maand bedraagt.

Bijzondere kosten

De behoefte van de kinderen kan echter worden verhoogd, indien er sprake is van bijzondere kosten van de kinderen. Bijzondere kosten kunnen zijn de kosten voor een gehandicapt kind, kosten van topsport, privélessen, extra hoge schoolgelden en hoge oppaskosten bij een alleenstaande ouder.

Draagkracht

In beginsel dienen de kosten van de kinderen door beide ouders te worden gedragen naar rato van hun inkomen c.q. draagkracht. Vanzelfsprekend kan in onderling overleg hiervan afgeweken worden.

Bepalend voor het uiteindelijke bedrag dat aan kinderalimentatie dient te worden betaald, is de draagkracht. Hiervoor dient een zogenoemde draagkrachtberekening te worden gemaakt. Een draagkrachtberekening is een berekening waarin wordt uitgerekend wat u en/of de andere ouder aan alimentatie kan betalen. Bij een draagkrachtberekening worden alle inkomsten in aanmerking genomen en op deze inkomsten worden slechts een aantal lasten in mindering gebracht. Zo wordt een bijstandsnorm in aftrek genomen (van dit bedrag moeten kosten als eten, drinken, kleding, gas, water, licht en dergelijke bekostigd worden). Verder wordt gerekend met forfaitaire bedragen. Er wordt rekening gehouden met een situatie dat 30% van het netto besteedbaar inkomen wordt uitgegeven aan woonlasten. Van het bedrag dat resteert, indien de lasten van de inkomsten worden afgetrokken, is een percentage van 70% beschikbaar voor alimentatie. Uit het gedeelte dat u zelf mag houden, 30%, dienen luxe lasten zoals een mobiele telefoon, vakantie kosten en andere luxe-uitgaven bekostigd te worden. Dit wordt allemaal in een alimentatieberekening berekend en toegelicht.

Kinderalimentatie gaat vóór partneralimentatie.

Er wordt dus eerst gekeken naar de draagkracht ten behoeve van de kinderalimentatie en pas daarna – als er nog draagkracht over is – naar de partneralimentatie.

Advies en alimentatieberekening

Indien u meer advies wenst over kinderalimentatie en/of een alimentatieberekening wil laten opstellen, kunt u contact met ons opnemen.