Stap 2: De kinderen

Hebt u kinderen?

Bij een scheiding is het wettelijk verplicht om voor kinderen jonger dan 18 jaar een ouderschapsplan op te stellen. Hierin worden onder meer afspraken vastgelegd over de zorgregeling, informatiedeling en kinderalimentatie. Totdat kinderen 21 jaar oud zijn, hebben ouders een onderhoudsverplichting voor hun kinderen.

Onderaan de pagina vindt u meer informatie over het ouderlijk gezag en de omgangsregeling.

Ja, jonger dan 18 jaar

Voor kinderen jonger dan 18 jaar is het wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In dit ouderschapsplan dienen in ieder geval afspraken te worden gemaakt over:

a) De zorgregeling / omgangsregeling
Voor kinderen is de de omgangsregeling de belangrijkste afspraak die ouders moeten maken. In de wet wordt dit de zorgregeling genoemd.
Lees meer over de zorgregeling…

b) Informatieplicht
De wijze waarop ouders elkaar informatie verschaffen en raadplegen over gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de kinderen.

c) De bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie)
Via de zogenoemde behoeftetabel kunt u de kosten van de kinderen uitrekenen. Onder aan deze pagina vindt u een link naar deze tabel en een voorbeeld hoe u deze tabel moet gebruiken.
In hoeverre het voor u c.q. uw aanstaande ex-partner mogelijk is kinderalimentatie te betalen, zal vervolgens moeten worden berekend. Voor deze draagkrachtberekening dienen diverse de stukken te worden verstrekt. Een overzicht hiervan treft u aan op de pagina ‘Alimentatie berekenen’ .

→Download hier een voorbeeld van een ouderschapsplan

Ja, tussen de 18 en 21 jaar

Ouders zijn verplicht een onderhoudsbijdrage te betalen aan hun meerderjarige kinderen van 18 tot 21 jaar. Deze onderhoudsbijdrage wordt aangeduid als een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud en studie van het meerderjarige kind.

De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van
a) de behoefte van het kind en
b) de draagkracht van de ouders.

Behoefte van het kind
Met behoefte wordt bedoeld het bedrag dat het kind nodig heeft om zijn of haar kosten van levensonderhoud en studie te betalen. In tegenstelling tot minderjarigen zijn voor de behoeftebepaling van jongmeerderjarigen geen maatstaven ontwikkeld.

Uit de rechtspraak volgt dat de behoefte op verschillende manieren wordt bepaald aan de hand van:
(i) de zogenoemde WSF-norm / studiefinanciering;
(ii) de werkelijke kosten van de jongmeerderjarigen, of
(iii) het netto besteedbaar inkomen van de ouders.

In principe wordt aan jongmeerderjarigen niet de eis gesteld dat zij door te werken zelf in hun levensonderhoud gaan voorzien, ook al zouden zij daartoe wel in staat zijn. Alleen indien sprake is van een substantieel inkomen, zou dit op grond van de redelijkheid en billijkheid van invloed kunnen zijn op de behoefte.

Draagkracht van de ouders
Bepalend voor het uiteindelijke bedrag dat dient te worden betaald, is de draagkracht. Hiervoor dient een zogenoemde draagkrachtberekening te worden gemaakt.

Een draagkrachtberekening is een berekening waarin wordt uitgerekend wat u en/of de andere ouder aan alimentatie kan betalen. Bij een draagkrachtberekening worden alle inkomsten in aanmerking genomen en op deze inkomsten worden slechts een aantal lasten in mindering gebracht. Zo wordt een bijstandsnorm in aftrek genomen (van dit bedrag moeten kosten als eten, drinken, kleding, gas, water, licht en dergelijke bekostigd worden). Verder wordt gerekend met forfaitaire bedragen. Er wordt rekening gehouden met een situatie dat 30% van het netto besteedbaar inkomen wordt uitgegeven aan woonlasten. Van het bedrag dat resteert, indien de lasten van de inkomsten worden afgetrokken, is een percentage van 70% beschikbaar voor alimentatie. Uit het gedeelte dat u zelf mag houden (30%) dienen luxe lasten zoals een mobiele telefoon, vakantie kosten en andere luxe-uitgaven bekostigd te worden. Dit wordt allemaal in een alimentatieberekening berekend en toegelicht. Een overzicht van de stukken die nodig zijn voor deze berekening treft u aan op de pagina ‘Alimentatie berekenen’ .

Ja, ouder dan 21 jaar

Kinderen ouder dan 21 jaar kunnen in principe geen aanspraak maken op een onderhoudsbijdrage. Dit kan anders zijn, indien bijvoorbeeld het kind met toestemming van de ouder een studie is begonnen.

Nee, we hebben geen kinderen

Ga door naar stap 3.

Ga verder naar stap 3: Partneralimentatie


Wat is ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag heeft betrekking op:
a) de persoon van het kind;
b) het bewind over zijn vermogen en;
c) de vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte.

Een aantal concrete voorbeelden waarbij ouderlijk gezag een rol speelt zijn:
beslissingen over medische behandelingen, schoolkeuze, verhuizen, de aanvraag van een paspoort/identiteitsbewijs en het voeren van gerechtelijke procedures.

Ouderlijk gezag en voogdij
De term ouderlijk gezag wordt vaak verward met voogdij. Een voogd is iemand die wel het gezag heeft over een kind maar niet de ouder is van dat kind. Op het moment dat een vader of moeder de volledige voogdij wenst, zal hij/zij bedoelen dat zij alleen met het ouderlijk gezag wil worden belast.

Wie heeft gezag?
Als een kind tijdens het huwelijk wordt geboren, heeft de vader automatisch het gezag. Dit is niet het geval indien de vader en de moeder niet zijn gehuwd. De ouders zullen in dat geval - naast de erkenning - het ouderlijk gezag moeten aanvragen. Het erkennen van het kind heeft dus niet tot gevolg dat de vader het ouderlijk gezag heeft. Op het moment dat een niet gehuwde vader het kind heeft erkend, wordt hij 'alleen' juridisch vader. Dit heeft onder meer gevolgen voor de nationaliteit, het erfrecht, het omgangsrecht en de onderhoudsplicht. Daarnaast kan een vader die het kind heeft erkend, het gezag aanvragen.

Aanvragen van het gezag vergeten?
Het aanvragen van gezag wordt vaak vergeten. Dit kan eventueel vervelende gevolgen hebben. Zo kan moeder zonder toestemming van vader verhuizen naar de andere kant van het land of zelfs de andere kant van de wereld.

Indien het gezamenlijk gezag bij geboorte van het kind niet is aangevraagd en de moeder geen toestemming wenst te verlenen voor de aanvraag van het gezag, kan de vader de rechter verzoeken hem (ook) te belasten met het gezamenlijk gezag. De vader dient dan een gerechtelijke procedure te starten.

Indien tussen ouders overeenstemming bestaat kan u als ouder via het zogenoemde "Digitaal loket Rechtspraak" het gezamenlijk gezag over uw kinderen digitaal aanvragen. Het enige dat u hiervoor nodig hebt is uw DigiD, de DigiD van de andere ouder en het burgerservicenummer van uw kind. De vereiste gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie worden automatisch gecontroleerd.

→ Naar Aanvragen gezamenlijk gezag via het Loket digitale Rechtspraak.

Voor informatie over hoe u als duomoeder het ouderschap over het kind van uw partner krijgt kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Voor meer vragen over het ouderlijk gezag kunt u contact met ons opnemen.


Omgangsregeling (Zorgregeling)

Voor kinderen is de omgangsregeling de belangrijkste afspraak die ouders moeten maken. In de wet wordt dit de zorgregeling genoemd. Zorgregelingen zijn er in alle soorten en maten. Het gaat erom dat een zorgregeling wordt vastgelegd die in het belang is van het kind. Om dit te beoordelen wordt er ondermeer gekeken naar leeftijd, afstand tussen ouders, school, sociale activiteiten, de mogelijkheden van ouders, de wijze waarop de zorg in het verleden is geregeld en het kind zelf.

Indien in onderling overleg afspraken kunnen worden gemaakt over een zorgregeling kunnen deze afspraken in het ouderschapsplan worden opgenomen.

Mochten ouders er niet uit kunnen komen dan kan de rechter worden gevraagd een zorgregeling vast te leggen. De rechter zal kinderen van 12 jaar en ouder uitnodigen om aan te geven of hij/zij iets wil vertellen dat relevant is voor de zorgregeling. Aan een kind wordt in principe nooit de vraag gesteld bij wie hij/zij liever zou willen wonen, omdat men het kind niet in de positie wil zetten dat hij/zij moet kiezen voor een ouder.

Voor advies en tips voor een zorgregeling kunt u contact met ons opnemen.

↑terug naar boven

Vragen over stappenplan scheiden?

Heeft u vragen bij het invullen van het 'stappenplan scheiden', stuur dan een
e-mail of bel ons op het nummer:
070 354 70 54.

Ga naar stap...

1. Het huwelijk
2. Kinderen
3. Partneralimentatie
4. Pensioen
5. Scheiden
6. Advocaat